ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ


Σε αυτό η μονοχρωματική ακτινοβολία παράγεται από ειδικές λυχνίες για κάθε μετρούμενο μέταλλο (είναι εξειδικευμένη αναλυτική τεχνική για προσδιορισμό μετάλλων).Μέσα σε αυτές τις λυχνίες δημιουργείται ατμός του μετάλλου ο οποίος φωτοβολεί συγκεκριμένη συχνότητα. Το δείγμα αεριοποιείται με κάποιο τρόπο (είτε σε φούρνο γραφίτη, είτε με ψεκασμό σε φλόγα) και οι ατμοί του δείγματος μπαίνουν στην πορεία του παραγόμενου από την λυχνία μονοχρωματικού φωτός. Από εκεί απορροφούν μια ποσότητα φωτός ανάλογη της περιεκτικότητας του δείγματος προς το εξεταζόμενο μέταλλο, η οποία μετράτε από τον μετρητή – φωτόμετρο.


Φασματοφωτόμετρο UV-VIS

Η τεχνική της φασματοφωτομετρίας απορρόφησης UV-vis βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (~190-900 nm) από τα μόρια διαφόρων χημικών ενώσεων. Το τμήμα του μορίου που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση, καλείται χρωμοφόρο και η απεικόνιση της απορρόφησης ή τηςδιαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος παρέχει το φάσμα απορρόφησης της αναλυόμενης ουσίας.


Φλογοφωτόμετρο 


Χρησιμοποιείται για  τον  προσδιορισμό  των  στοιχείων  Νa,  Κ, Ca  και  Li. Μέσο του συστήματος φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής με φλόγα . Η ατομοποίηση  των  στοιχείων  πραγματοποιείται  με  φλόγα  που  προκύπτει  από  το  συνδυασμό  καύσιμου αερίου και αέρα (ως  οξειδωτικό αέριο). Τα μέταλλα μετρήθηκαν με  την  επιλογή  του  κατάλληλου  φίλτρου  για  το  κάθε  προς  προσδιορισμό  στοιχείο .
Εργαστηριακός Φούρνος


Ζυγός ακριβείας

Συσκευή Βορίου

kjeldahl Απόστακτική
Καύση Αζώτου
Πεχάμετρο
Αγωγιμόμετρο