Η τεχνική της φασματοφωτομετρίας απορρόφησης UV-vis βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (~190-900 nm) από τα μόρια διαφόρων χημικών ενώσεων. Το τμήμα του μορίου που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση, καλείται χρωμοφόρο και η απεικόνιση της απορρόφησης ή τηςδιαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος παρέχει το φάσμα απορρόφησης της αναλυόμενης ουσίας.